1398-01-13
انحراف چشم

علت انحراف چشم کودکان چیست؟

انحراف چشم چیست؟ انحراف چشم، یا strabismus یک بیماری است که هر دوچشم در آن به نظر می رسد که یک جا را دارند نگاه می […]