1402-02-09

عینک و چشم کودکان

مایوپی یا نزدیک بینی در کودکان علل مختلفی دارد که از مهمترین آنها، ژنتیک و کار کردن زیاد با موبایل و تبلت است. اگر برای کودک […]