1398-04-11
حرکات غیر قابل کنترل چشم

چرا چشم یک وقت هایی غیرارادی حرکت می کند؟

علت حرکات غیر قابل کنترل چشم ها چیست؟ نیستاگموس یک بیماریست که منجر به حرکات سریع، و غیرارادی در یکی از چشم ها یا هردو چشم […]