1401-02-19

استوری ۵

1401-02-19

استوری ۴

1398-05-01
علت زردی چشم

به چه دلیل چشم زرد می شود؟

آیا می دانید علت زردی چشم چیست؟ زردی چشم ها ممکن است به خاطر زردی یا یرقان باشد. یرقان زمانی پیش می آید که اکسیژن موجود […]