2019-08-20
خشکی چشم و اشک مصنوعی

برای خشکی چشم می توان اشک مصنوعی استفاده کرد؟

سوال بیماری از متخصص چشم پزشکی در فاطمی این بوده که : خشکی چشم دارم. آیا برای خشکی چشم می توانم اشک مصنوعی استفاده کنم؟ اشک […]
2019-01-15
علت پیری چشم

علت پیری چشم چیست؟

پیری چشم منظور از پیری چشم از دست دادن توانایی چشم ها در تمرکز روی اشیای نزدیک می باشد. البته طبیعی است، اما اغلب پردردسرترین بخش […]